بيانيه ماموريت:

مجموعه داروسازي آفاشيمي ،يك توليد كننده داروهاي آنتي بيوتيك خوراكي و تزريقي است.ماموريت ما ،بهبود مستمر كيفيت توليدات و خدمتمان است تا به اين وسيله به نيازهاي مشتريان خود پاسخ دهيم و همچنين فرصت موفقيت و رونق در قالب يك كسب و كار را داشته باشيم و نيز براي سهامداران خود،مالكان كسب و كار ،بازده قابل قبولي داشته باشيم.

 

چشم انداز:

ارتقاء و توسعه محصولات در تمامي رده هاي داروئي با تكيه بر توان ملي و تكنولوژي روز دنيا

  

بيانيه ارزشها:

بهبود مستمر:افزايش بهبود كيفيت محصولات و افزايش بهره وري در سازمان

سود آوري شركت:رشد مالي شركت با كار و تلاش بيشتر و سخت كوشي

رضايت مشتري:جلب رضايت مردم وهمياري و ساير مشتريان شركت

هدف مندي:داشتن اهداف سازماني مطلوب و تعيين عملكرد فردي و گروهي بر اساس اين اهداف

همكاري:كار گروهي مطلوب و داشتن همدلي در انجام امور مربوط به سازمان

احترام متقابل:احترام گذاشتن به شخصيت و كار يكديگر و حمايت عاطفي از همكاران در تمامي واحدهاي سازمان

وفاداري:داشتن روحيه وفاداري نسبت به سازمان و عدم ترك آن

انگيزش:داشتن انگيزه كاري همراه با ترقي و رقابت سالم در كار

آموزش:يادگيري از ديگران و آموزش دانش و تجربه خود به ديگران

پاسخگوئي:داشتن روحيه پاسخ دهي در خصوص اقدامات انجام شده بطور روشن و واضح

مسئوليتهاي اجتماعي:متعهد به رعايت الزامات اجتماعي و زيست محيطي،قانوني و صيانت از حقوق شهروندي

 

rev3-A3 خط مشي