شرکت داروسازی آفاشیمی برای اولین بار پس از تاسیس جایزه ملی کیفیت غذا و دارو در سطح بالای این جایزه یعنی سطح اشتهار به کیفیت، مورد ارزیابی واقع شد.

چاپ مقاله

در این ارزیابی که دو روز به طول انجامید، تمامی بخش های شرکت در هفت معیار مدل ایرانی ارزیابی کیفیت مورد ارزیابی دقیق واقع شد.

هفت معیار مدل این جایزه که در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید، عبارتند از۴ :معیار توانمدساز حاوی تجویزات متعدد در قابل زیرمعیارهای اصلی و نکات راهنما و ۳ معیار نتایج است.

معیارهای توانمندساز این مدل عبارتند از: مدیریت، منابع، فرآیندها و کارکنان که بایستی در سه معیار نتایج، نتایج به کارگیری تجویزات بخش توانمندسازها، مورد سنجش واقع می شود.

برای متقاضیانی که نخستین حضور خود در سطح اشتهار بهکیفیت را تجربه می کنند، ارزیابان قبل از ارزیابی معیارها در این و براساس کتابچه های امتیازدهی رسمی، ۱۹ شرط دريافت سطح ابتدایی جایزه )یا سطح اهتمام به کیفیت( در ۴ محور تعهد به کیفیت، آموزش، خودارزیابی و پروژ ه های بهبود و هم چنین ۸ اصل مدیریت کیفیت، یعنی ۱٫ مشتري محوري، ۲٫ رهبري یا مدیریت ارشد شرکت، ۳٫ مشارکت کارکنان در مدیریت کیفیت، ۴٫ نگرش فرآيندي، ۵٫ نگرش سيستمي، ۶٫ بهبود

مداوم یکفیت، ۷٫ تصمیم گيري بر اساس واقعيات و اطلاعات و ۸٫ داشتن روابط پويا وسودمند دو جانبه با تامين کنندگان مورد بررسی ارزیابان واقع می گردد.

بنیانگذاران این جایزه، این فرآیند را این گونه تعریف نموده ا ند:”جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران، فرآیندی است ارزش افزا که با مدیریت کیفیت محصولات در مسیر موفقیت پایدار؛ موجبات تعالی سازمانی را برای واحدهای متقاضی فراهم می نماید، گواهی های اهتمام به کیفیت و اشتهار به کیفیت این جایزه بعد از ارزیابیهای دقیق، از سوی سازمان غذا و دارو اعطاء می شود البته در تفسیر این تعریف ارزش  به سودی گفته میشود که توان توسعه مطلوبی را برای یک بنگاه ایجاد نماید و ” کیفیت ” برابر است با تامین خواستهای مشتریان است )که این خواستها شامل: مرغوبیت یا همانا نطباق کامل محصول باا لزامات وا ستانداردها، مناسبت قیمتی، زمان دسترسی، نوآوری و تنوع، اخلاقمندی میباشد(و”مدیریت کیفیت ” نیز به مدیریتی برای تحقق همزمان تمامی خواستهای مشتریان درمسیر رضایت سایر ذ ینفعان بر مبنای اصول هشت گانه مدیریت کیفیت ، تعبیر شده است.

همچنین “موفقیت ” نیز مفهوم خاصی در تعریف مذکور دارد که عبارت است ا ز: تعیین هدف و رسیدن به آن، برمبنای برنامه واقعبینانه و عملیاتی.

در این تعریف برای رسیدن به موفقیت به ۲ عامل: هدف و برنامه نیاز است، این ۲ عامل در ارکا ن جهتساز سازمان )شامل

چشم انداز، ماموریت و بیانیه اخلاقی(تعریف میشوند و پایداری موفقیت  نیز تداوم چرخ های همین معنا است )یعنی تعریف مجدد و بازنگری اهداف قبلی و اجرای برنامه های جدید. با توجه به موارد مذکور، ارزیابیهای جایزه علمی/مدیریتی تمامی جوانب کی سازمان را در بر م یگیرد.

گفتنی است، شرکت داروسازی آفاشیمی سطح ابتدای جایزه مذکور را در سال ۱۳۹۰ طی نمود و ارزیابی اخیر اولین ارزیابی این شرکت در سطح ا شتهار بود که توسط ارزیابان خبره به سرارزیابی آقای دکتر مشیری)از مدیران ارشد هولدینگ زمزم(، انجام شد.

  • تاریخ انتشار : 2022/01/5
  • نظرات : بدون نظر
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :