داروئی

Monday 7 December 2020

ونكومايسين

ونكومايسين Vancomycin طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گليکوپپتيد. طبقه‌بندي درماني: آنتي‌بيوتيک. طبقه‌بندي مصرف در بارداري: گروه C موارد مصرف: وانکومایسین در عفونت های شدید مانند سپسیس یا آندوکاردیت ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

هیدروکلروتیازید

هیدروکلروتیازید هیدروکلروتیازید یک داروی دیورتیک تیازیدی بوده که 50 سال است که در بالین استفاده می شود. این دارو اثرات گسترده ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

میرتازاپین

میرتازاپین میرتازاپین اولین بار در سال 1987 در هلند به عنوان داروی ضدافسردگی معرفی شد و سپس در سال 1996 در ...

ادامه مطلب

ویال تزریقی متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات 500 میلی گرم   متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات فرم قابل تزریق کورتیکواستروئید می باشد. کورتیکواستروئیدها توسط ...

ادامه مطلب

کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )   کو اموکسی کلاو داروئی است که از دو ماده موثره داروئی ساخته شده است، یعنی از ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

کلوپیدوگرل

 کلوپیدوگرل یک داروی مهارکننده ی تجمع پلاکتی بوده که با مهار اتصال آدنوزین دی فسفات (ADP) به رسپتور،  سبب مهار ...

ادامه مطلب

کارودیلول انتخاب اول بتابلاکرها در درمان بیماری های قلبی عروقی کاروادیلول یک بتا بلاکر غیرانتخابی با قدرت مهار پس سیناپسی رسپتور ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

سفتریاکسون

سفتریاکسون                                                                                 Ceftriaxone     ويال سفتریاکسون  500 میلی گرم و 1 گرم و 2 گرم برای تزریق   راهنمايي هاي عمومي براي بيمار: این دارو ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

سفتازیدیم

CEFTAZIDIME سفتازیدیم ازسفالوسپورین‌های‌ نسل‌ سوم‌ است‌ که‌ بر علیه‌ باکتری‌های‌ گرم‌ منفی‌ به ‌ویژه‌ گونه‌های‌ پسودوموناس‌ موثر است.‌ سفالوسپورين هاي نسل ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

سفپیم

سفپیم ویال تزریقی سفپیم که حاوی سفپیم هیدروکلراید مونو هیدرات می باشد یک آنتی بیوتیک تزریقی  از نسل چهارم سفالوسپورین ...

ادامه مطلب