دوشنبه 28 دسامبر 2020

فروز آف ®(دفروکسامین)۲ گرم

دفروکسامین فروز آف® پودر برای تهیه محلول تزریقی 500 میلی گرم و 2گرم این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا ازمصرف آن درموارد مشابه ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

زولپیدم ۵ میلی گرم

زولپیدم قرص روکش دار 5 میلی گرم و قرص روکش دار خط دار 10میلی گرم توجه داشته باشید این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

ونکوجکت® (ونکومایسین) ۱ گرم

ونکومایسین ونکوجکت® پودر برای تهیه محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون 500 میلی گرم و 1گرم این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفاکسیم® (سفیکسیم) ۴۰۰ میلی...

آفاکسیم® سفیکسیم کپسول و قرص روکش دار200 و400 میلی گرم      پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی100 میلی گرم در5 میلی لیتر راهنمایی های عمومی برای بیمار: این دارو جهت ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفاکسیم® (سفیکسیم) ۲۰۰ میلی...

آفاکسیم® سفیکسیم کپسول و قرص روکش دار200 و400 میلی گرم      پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی100 میلی گرم در5 میلی لیتر راهنمایی های عمومی برای بیمار: این دارو جهت ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفاکسیم® (سفیکسیم) ۴۰۰ میلی...

آفاکسیم® سفیکسیم کپسول و قرص روکش دار200 و400 میلی گرم      پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی100 میلی گرم در5 میلی لیتر راهنمایی های عمومی برای بیمار: این دارو جهت ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفاکسیم® (سفیکسیم) ۲۰۰ میل...

آفاکسیم® سفیکسیم کپسول و قرص روکش دار200 و400 میلی گرم      پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی100 میلی گرم در5 میلی لیتر راهنمایی های عمومی برای بیمار: این دارو جهت ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفاکسیم® (سفیکسیم) ۱۰۰ R...

آفاکسیم® سفیکسیم کپسول و قرص روکش دار200 و400 میلی گرم      پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی100 میلی گرم در5 میلی لیتر راهنمایی های عمومی برای بیمار: این دارو جهت ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفالکس® (سفالکسین) ۵۰۰ میلی...

آفالکس سفالکسین کپسول 250 و 500  میلی‌گرم پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی 125و250 میلی گرم در 5 میلی لیتر راهنمایی های علمی دارو جهت بیمار: این دارو برای ...

ادامه مطلب
دوشنبه 28 دسامبر 2020

آفالکس® (سفالکسین) ۲۵۰ میلی...

آفالکس سفالکسین کپسول 250 و 500  میلی‌گرم پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی 125و250 میلی گرم در 5 میلی لیتر راهنمایی های علمی دارو جهت بیمار: این دارو برای ...

ادامه مطلب